Haber

Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM’de (4)

Kiralamadan doğan ihtilaflar; Taşınır ve taşınmazların tahsisine ve iştirakin ortadan kaldırılmasına ilişkin ihtilaflar; Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar; Komşu hakkından doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı aranır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre konusu ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şart olacak. bir miktar para, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve iadedir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak ve sonuçlarla ilgili olarak taraflara gerekli açıklamaları yapacak ve tarafların hazır olmaması halinde her türlü iletişim araçlarını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirecektir.

Teklif ile uluslararası barış antlaşması belgelerinin icrası organize edilmektedir.

Yönetmelik ile Türkiye’nin 2019 yılında imzaladığı ve 2022 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Sonucunda Birleşmiş Milletler Uluslararası Barış Antlaşmaları Sözleşmesi’ne iç hukukun uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, arabuluculuk sonucunda düzenlenen uzlaştırma sözleşmesi belgelerinin ifa edilebilmesi için asliye ticaret mahkemesinden icra edilebilirlik şerhinin alınması zorunlu olacaktır.

Tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden, diğer tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinden, varsa yerleşim yeri mahkemesinden sırasıyla tenfiz şerhi istenir. taraflarca kararlaştırılan bir yer yok. Türkiye’de ikamet veya ikamet yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden talep edilebilir.

İcra edilebilirlik şerhinin düzenlenmesine ilişkin inceleme, sözleşme kararlarına göre belgeler üzerinden yapılacaktır. Mahkeme gerektiğinde ilişkiyi göstererek duruşma yapabilir.

Gayrimenkulün zamanına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk

Teklif ile taşınmazın süresine veya taşınmaz üzerinde bire bir sınırlı hakların tesisine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk düzenlenmiştir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Taşınmazın bir kısmına ilişkin uyuşmazlıklar veya taşınmaz üzerinde bire bir sınırlı hakların tesisi için arabuluculuk uygun olacaktır.

Bu kapsamdaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak anlaşması ve arabulucunun bu kararı kaydetmesi halinde, arabulucunun talebi üzerine, arabuluculuk sürecinin devam etmesi şartıyla tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh düşülür. sonlu ve yerleştirildiği tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere. Bu şerh, tarafların anlaşamaması veya şerhin kaldırılması konusunda anlaşmaları halinde arabulucunun talebi üzerine 3 aylık süre sonunda resen kaldırılır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde, taşınmazın süresine veya ayni hak üzerinde sınırlı hak tesisine ilişkin kanun, usul ve esaslardaki sınırlamalar dikkate alınarak sözleşme belgeleri düzenlenecektir. arazi.

Sözleşme belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması gerekecektir. Bu şerh, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesinden alınacaktır. Mahkeme yaptığı incelemede sözleşmenin içeriğine, arabuluculuğa ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı, taşınmazın veya sınırlı bire-bire sınırlı kuruluşun süresine ilişkin kanunlarda yer alan sınırlama, usul ve esasların olup olmadığına bakacaktır. taşınmaz üzerindeki bir hakka uyulur.

İcra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu olduğu haller dışında, taraflar ile avukatları ve arabulucu tarafından imzalanan sözleşme belgesi, ticari uyuşmazlıklarda ise avukatlar ve arabulucu tarafından birlikte imzalanan sözleşme, uygulanabilir bir şerh aramadan karar.

Arabulucu, arabuluculuk süreci hakkında müdüre bilgi verecektir.

Yönetmelik ile arabulucunun, avukatı olsa dahi asıl tarafa arabuluculuk süreci hakkında bilgi vermek zorunda olması, böylece müvekkilin yanı sıra avukatın da süreçten haberdar olması ve şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Arabuluculuk bürosuna yapılan başvurudan sonra uyuşmazlık konusuna ilişkin olarak başvuran taraf aleyhine icra takibi yapılması halinde, başvuran taraf son raporun düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde bu takiplere karşı dava açarak talep etmesi halinde; İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, alacağın yüzde 15’inden az olmamak üzere teminat karşılığında icra takibinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı uyuşmazlıklar hukuk kuralı olarak arabuluculuğa dahil edilir.

Teklif ile bazı uyuşmazlıklar bir hukuk kuralı olarak arabuluculuğa dahil edilmiştir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kiralamadan doğan ihtilaflar; taşınır ve taşınmazların tahsisi ve ortaklığın tasfiyesine ilişkin ihtilaflar; Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar; Komşu hakkından doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması kuralı aranacaktır.

Ancak, İcra ve İflas Kanunu’na göre, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin kararlar, dava şartı olarak arabuluculuğa tâbi olmayacak. Bu kapsamda icra mahkemesine yapılan itirazların kaldırılması ve tahliye talepleri dava şartı olarak arabuluculuğa konu olmayacaktır. Ancak yukarıda belirtilen şekilde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiğinde hukuk devleti olarak arabuluculuk kararları uygulanacaktır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde, taşınmaza ilişkin kanunlardaki sınırlamalar, adetler ve asılları dikkate alınarak anlaşma belgesi düzenlenecektir.

Sözleşme belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması gerekecektir. Bu şerh, taşınmaza ilişkin sözleşme belgeleri yönünden taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden, diğer sözleşme belgeleri açısından ise arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme, gayrimenkule ilişkin sözleşme belgelerinin incelenmesinde, sözleşmenin içeriğine, arabuluculuğa ve cebri icraya uygun olup olmadığına, gayrimenkule ilişkin kanunlarda yer alan kısıtlama, usul ve esaslara uyulup uyulmadığını inceler. ile.

Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihin prestijiyle, yönetmeliğin hukuk kuralı olarak arabuluculuğa ilişkin kararları, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalara uygulanmayacak. .

Tazminat Kurulu’na başvuru imkanı getirildi

Teklifle, Anayasa Mahkemesinde görülen bazı bireysel başvurular bakımından Tazminat Kuruluna başvurulabilecek.

Hakim ve savcılar arasında başvuruları karara bağlamak üzere Adalet Bakanı’nın görevlendireceği 9 kişiden oluşan bir komisyon kurulacak. Kurul başkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu iş durumuna göre 3 üyeden oluşan komitelerde de görev alabilir.

Komisyon üste 7, heyetler ise tam üye sayısı ile toplanacak. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetmelik ile 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ve 9 Mart 2023 tarihinde Yargıtay’da bekleyen kişisel başvuruların Tazminat Kurulu tarafından karara bağlanması öngörülüyor. 9 Mart 2023 prestijiyle, Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak başvuru üzerine Kurul tarafından incelenecek.

Valilikler yabancılar için yurt dışına çıkamama şeklinde anılan denetim kararının kaldırılmasını isteyebilir.

Teklifle, terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekçisi veya çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi, üyesi veya destekçisi; kamu düzenine veya kamu güvenliğine veya kamu sağlığına tehdit oluşturan; Valiliklere, uluslararası kurum ve kuruluşlarca tanımlanan terör örgütlerine iltisakı ile suçlanan yabancılar hakkında yürütülen adli işlemlerde yurt dışına çıkamamaları halinde adı geçen denetim kararının kaldırılmasını isteme yetkisi de veriliyor. .

İlgili valiliğin talebi, Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla sulh ceza hâkimine veya mahkemeye iletilir. ???????

Yönetmelik ile işçi veya işveren alacağı ve tazminatına ilişkin yapılacak itirazın iptali, menfi tespit ve eski hale iade davalarında arabulucuya başvurulması dava şartı haline geliyor. Bu karar 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifte, çocuğun teslimine ilişkin işlemleri yürütmekle görevli olanlara ve çocukla bireysel menfaat tesis edilmesine ilişkin karar veya tedbir kararının yerine getirilmesine bakılmaksızın ödeme yapılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. sürecin günü ve saati. ???????

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler